Istorijat

ISTORIJAT ZAŠTITE

Područje Okanj bare do sada nije imalo status zaštićenog područja. Godine 2010. Uredbom o ekološkoj mreži izdvojeno je kao centar ekološke mreže pod nazivom „Okanj i Rusanda“.
Inicijativu za pokteranje postupka stavljanja pod zaštitu područja Okanj bare pokrenulo je Društvo za zaštitu životne sredine „Okanj“ iz Elemira i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Ujedno, Zavod je područje Okanj bare i okolnih slatinskih i vlažnih staništa uvrstio u Srednjoročni programa rada za period 2006 -2010, radi uspostavljanja zaštite. Valorizacija prirodnih vrednosti vršena je tokom 2006, 2007 i 2008. Studija zaštite završena je 2008. godine i predana u nadležno Ministarstvo. Donošenjem Zakona o zaštiti prirode studija zaštite je morala da se uskladi sa odredbama Zakona iz 2009. godine, odnosno sa izmenama koje su nastale 2010. godine

 

 

OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZA POKRETANJE ZAŠTITE

Okanj bara, zajedno sa Slanim Kopovom i Barom Rusandom, predstavlja jedno od tri najreprezentativnija i najatraktivnija očuvana slana jezera smeštena u paleo – meandrima reke Tise u srednjem Banatu. Zajedno sa vodenim i močvarnim staništima i slatinama različite zaslanjenosti podloge predstavlja prioritetne tipove staništa za zaštitu u panonskom biljnogeografskom regionu.Uvidevši sličnost u biljnom pokrivaču i životinjskom svetu sa Rusandom i Slanim Kopovom, ljubitelji prirode iz Elemira, pokrenuli su priču o zaštiti Okanj bare koja se nalazi neposredno uz njihovo selo. Pored ljubitelja prirode iz Elemira pokretanje zašite podržali su i ornitolozi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada. Takođe, jačanjem prekogranične saradnje, naročito posle 2000. godine, zaštitari i ekolozi iz Evrope, često su se raspitivali o Okanj bari.


Značaj područja Okanj bare je višestruk, jedan je od retkih očuvanih panonskih tipova predela čiji su slatinski, livadsko – stepski, močvarni i vodeni ekosistemi od značaja za očuvanje ukupne biološke raznovrsnosti regiona Banata, Vojvodine, Srbije i Evrope. Na ovom području očuvane su specifične slatinske zajednica koje se javljaju na vlažnim peskovima i isušenim slabo zaslanjenim barama i depresijama. U okviru livadsko – stepske vegetacije kontinentalnih slatina javljaju se potopljene jako slane livade i livadsko – stepska vegetacija slabo zaslanjenih zemljišta. Specifičnost prostora određena je i očuvanom močvarnom vegetacijom zaslanjenih staništa.Bogatstvo biljnog sveta prati i raznovrsnost životinjskog sveta specifičnog za panosnku niziju. Ovi tipovi staništa određeni su kao prioritetni u Republici Srbiji (Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje,  i na području Evropske unije.  Područje Okanj bare sa Rusandom ima verifikovan međunarodni status značajan za ptice (IBA) i biljke (IPA). Područje je predviđeno za nominaciju radi stavljanja na Ramsarsku listu. Njegovu posebnu vrednost čine osetljivi ekosistemi sa velikim brojem vrsta i jedinki koje se okupljaju tokom migracije, kao i prisustvo mešovitih kolonija čaplji i gnežđenje brojnih drugih retkih vrsta. Ova staništa izdvojena su za ekološku mrežu NATURA 2000. NATURA 2000 je program zaštite prirode u EU sa ciljem da se očuva ili ponovo uspostavi povoljno stanje više od hiljadu ugroženih, retkih i ekološki vrednih vrsta, kao i oko 230 prirodnih i poluprirodnih staništa, uspostavljanjem sveobuhvatne ekološke mreže najvažnijih područja očuvane prirode.


Okanj bara sa postojećim depresija povezana je sa rekom Tisom. Južni krak Okanj bare, preko voka Šikšov, se naslanja na niz povezanih depresija pod nazivom Čikoš od kojih je odvojena nasipom sa saobraćajnicom, potom i sa Tisom. Severni krak Okanja se naslanja, preko pliće depresije Okanjica i bare Žuglja, na baru Crvenka. Pored ovih depresija koje čine povezanost Okanj bare sa Tisom, postoji i niz manjih bara i vlažnih livada, ispresecanih kanalskom melioracionom mrežom. Sve depresije i vodeni tokovi obezbeđuju ekološki koridor prema Tisi, a preko nje sa panevropskom ekolioškom mrežom (Bennett & Wit, 2001). Zamočvarene obale i velika pokrovnost prirodne vegetacije prema Tisi obezbeđuje funkcionalnu povezanost zaštićenog područja ne samo u hidrološkom, nego i u ekološkom pogledu. Šire područje Okanj bare izdvojeno je kao centralno područje nacionalne ekološke mreže pod nazivom „Okanj i Rusanda“, broj područja 9. Izgradnjom novih i obnavljanje postojećih vodoprivrednih objekata potrebno je primeniti rešenja kojim se obezbeđuje prohodnost ekološkog koridora u skladu sa Uredbom o ekološkoj mreži. Da bi se očuvala prioritetna staništa za zaštitu panonskog biljnogeografskog regiona ocenjeno je za potrebnim da se područje Okanj bare stavi pod zaštitu kao Specijalni rezervat prirode „Okanj bara“.

PROMOVISANJE KULTURNE I ISTORIJSKE BAŠTINE I PRIRODNE
LEPOTE NA LOKALNOM NIVOU ELEMIR - TISA - OKANJ

Društvo za zaštitu životne sredine OKANJ – Elemir, već preko deset godina aktivno radi na problemima u vezi sa zaštitom životne sredine u ovom kraju.Jedna od glavnih programskih aktivnosti Društva, jesu i aktivnosti na revitalizaciji i zaštiti Okanj bare u blizini Elemira, kao jedne od malobrojnih još preostalih zaslanjenih bara u Panonskoj niziji – ostacima nekadašnjeg Panonskog mora.

Mnoštvo plitkih depresija, bara, livada, slatina, pašnjaka i sama bara Okanj (površina oko 220 ha), čine ovo područje jednim od najočuvanijih ravničarskih područja u Vojvodini.Njegovu posebnu vrednost čine očuvani ekosistemi sa velikim brojem vrsta i jedinki.Stručnjaci beleže čak 217 vrsta ptica koje se tu okupljaju tokom migracija ili se tu gnezde, od kojih su najznačajnije čaplje, divlje patke, divlje guske i šljuke.Takođe, registrovano je 184 biljnih vrsta.Zbog svega toga, Okanj bara, sa slatinama oko naselja Taraš i Kumane, predložena je za zaštitu kao Specijalni rezervat prirode „Okanj bara“ sa površinom od oko 5900 ha, a sam postupak proglašenja upravo predstoji i očekuje se u sledećih nekoliko meseci.Zbog izuzetnog međunarodnog značaja za ptice (IBA) i za biljke (IPA), područje je predviđeno za nominaciju radi stavljanja na Ramsersku listu vlažnih područja.

Na sve ove vrednosti i značaj Okanj bare, Društvo za zaštitu životne sredine OKANJ – Elemir, nastoji da ukaže svojim meštanima i stanovništvu u okruženju, i da sa tim kroz različite akcije naročito upozna mlade generacije.Kroz predavanja, izložbe, informativne večeri, prezentaciju obimnog materijala (fotosi, karte, radovi i mišljenja stručnjaka), mladima će biti predstavljene sve ove vrednosti Okanj bare, kako bi što više njih uzelo ušeća ne samo na čuvanju i negovanju, nego kroz šetnje, akcije, časove u prirodi i aktivno „druženje“, Okanj baru osetilo i prepoznalo kao nešto njihovo.Takođe, mladima će se uikazati i na negativne faktore kao što su gubitak vode usled poremećenih vodnih režima i promene klime, lov, uznemiravanje ptica, zagađivanje vodenih površina, tla i vazduha usled jake koncentracije industrije u neposrednoj blizini.Zbog blizine naselja, postoje i divlje deponije (i problem kako ih dislocirati) a otpadne vode iz domaćinstava i štala se povremeno nekontrolisano tu izlivaju.

Naročit naglasak u realizaciji ovog projekta, staviće se na perspektivu skorog proglašavanja Okanj bare za Specijalni rezervat pirode.Društvu za zaštu životne sredine OKANJ – Elemir, meštanima i naročito omladini Elemira, nude se posebne mogućnosti za aktivno učešće pa i za otvaranje novih radnih mesta.Međutim, pred njih se postavljaju i novi izazovi i obaveza, da se savesnije, sveobuhvatnije i sa više odgovornosti odnose prema Okanj bari i da svojim angažovanjem doprinesu i opravdaju važnost značaja i uloge koji se ovom podrućju određuje.

O svemu ovome, u realizaciji ovog projekta, obavešavaće se javnost putem saopštenja za javnost, info-listovima, preko medija i kroz obaveštavanje građana, a na kraju će se sagledati rezultati i efekti od aktivnosti u ovom programu.