Odluka o naknadama za
korišćenje zaštićenog područija

Na osnovu člana 70. Zakona o zaštiti prirode (Službeni glasnik RSˮ broj 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), člana 15. Uredbe Vlade Republike Srbije o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Okanj baraˮ („Službeni glasnik RSˮ, broj 39/13), Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“broj 95/18 ) i člana 8. Statuta Društva za zaštitu životne sredineOkanjˮ– Elemir Izvršni odbor Društva za zaštitu životne sredineOkanjˮ– Elemir na svojoj sednici od 03.06.2019.. godine, doneo je

O D L U K U

o naknadama
za
korišćenje zaštićenog područja
Specijaln
i rezervat prirode „Okanj baraˮ


Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, način obračuna i plaćanje naknade (u daljem tekstu: Naknada) za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Okanj baraˮ (u daljem tekstu: Rezervat) i naknada za korišćenje usluga koje pruža Društvo za zaštitu životne sredineOkanjˮ– Elemir (u daljem tekstu: Upravljač).


Član 2.

Privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik i građani (u daljem tekstu: Korisnik) koji na području Rezervata obavljaju delatnost, iskorišćavaju prirodne vrednosti i na drugi način koriste zaštićeno područje i njegove pogodnosti, Upravljaču plaćaju naknadu po osnovu utvrđenom članom 70. Zakona o zaštiti prirode i članom 105. i članom 106. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i to za:

  • delatnost iz oblasti turizma, ugostiteljstva, trgovine, zanatstva, izgradnje, eksploatacije mineralnih sirovina, transporta, distribucije, prenosa, telekomunikacija, snimanja, vodoprivrede, industrije, rudarstva i energetike, saobraćaja, korišćenja divlje flore i faune i sl.,

  • korišćenje posebno uređenih terena u Rezervatu ili pogodnih terena za određene namene,

  • korišćenje imena i znaka Rezervata,

  • korišćenje usluga koje pruža Društvo

  • ulazak i posetu zaštićenom području, njegovim delovima i objektima.


Član 3.

Upravljač određuje osnovicu i utvrđuje visinu naknade za korišćenje Rezervata u zavisnosti od vida korišćenja tog područja i njegovih pogodnosti, shodno članu 107. i članu 108. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.


Član 4.

Naknada se utvrđuje i plaća po tarifi iz sledeće tabele:

Predmet i obveznik naknade

Osnovica

Iznos (din.)

I DELATNOSTI

1. TURIZAM

1.1. Turističke agencije i nautičke-vazduhoplovne poslovne jedinice

1.1.1. Turističke agencije sa sedištem, ogrankom ili posebnim prostorom za obavljanje delatnosti na zaštićenom području

po sedištu ili drugoj registrovanoj jedinici turističke agencije/godišnje

10.000

1.1.2. Pružaoci nautičkih i vazduhoplovnih usluga (paraglajding – balon) čije je sedište, ogranak ili prostor za obavljanje tih delatnosti na zaštićenom području

po registrovanoj poslovnoj jedinici pružaoca vazduhoplovnih usluga/godišnje

10.000

1.2. Lovni turizam

1.2.1. Pružaoci lovnoturističkih usluga, osim kada je Upravljač pružalac tih usluga

po registrovanoj poslovnoj jedinici pružaoca lovnoturističkih usluga/godišnje

10.000

2. RUDARSTVO/KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA i KORIŠĆENJE VODA I VODOPRIVREDA

2.1. Naftovod 2.2.Kanalska mreža za navodnjavanje i odvodnjavanje

po dužnom m (godišnja naknada) po dužnom m (godišnja naknada)

105 60

3. ENERGETIKA

3.1. Proizvodnja električne energije u vetrogeneratorima

3.1.1. Vlasnici – korisnici vetrogeneratora

po objektu/godišnje

200.000

3.2. Prenos i distribucija električne energije

3.2.1. Vlasnici – korisnici dalekovoda 110 kV, širina koridora 15 m

po m2 trase dalekovoda/godišnje

45

3.2.2. Vlasnici – korisnici dalekovoda 35 kV, širina koridora 10 m

po m2 trase dalekovoda/godišnje

40

3.2.3. Vlasnici – korisnici dalekovoda 20 ili 10 kV, širina koridora 5 m

po m2 trase dalekovoda/godišnje

40

3.2.4. Vlasnici – korisnici podzemnih (kablovskih) dalekovoda

po dužnom metru (m) dalekovoda/godišnje

85

3.2.5. Vlasnici – korisnici trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kV

po m2 površine ispod trafostanice 500

400

3.2.6 Vlasnici – korisnici MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubnih trafostanica

po objektu /godišnje

1.400

3.3. Cevovodni transport vode i gasa

3.3.1. Vlasnici – gasovoda 3.3.2.Transport vode kroz zaštićeno područje

po dužnom metru (m) /godišnje po dužnom metru (m) / godišnje

100 350

4. SAOBRAĆAJ, TRANSPORT I TELEKOMUNIKACIJE

4.1. Drumski saobraćaj i transport

4.1.1. Državni put I i II reda

po dužnom metru (m) puta/godišnje

50

4.1.2. Opštinski put

po dužnom metru (m) puta/godišnje

40

4.2. Telefonski saobraćaj

4.2.1. Vlasnici – korisnici primarne telefonske mreže
– podzemni vod (optički kabel)

po dužnom metru (m)/godišnje

75

4.2.2. Vlasnici – korisnici baznih stanica mobilne telefonije (koje su u statusu zakupa ili službenosti)

po m2 površine ispod bazne stanice /godišnje

3.000

4.3. Radio i televizijske komunikacije

4.3.1. Vlasnici – korisnici televizijskih releja i odašiljača (koji su u statusu zakupa ili službenosti)

po m2 površine zauzetog prostora/godišnje

3.000

4.3.2. Vlasnici – korisnici radio releja i odašiljača (koji su u statusu zakupa ili službenosti)

po m2 površine zauzetog prostora/godišnje

600

5. SNIMANJE

5.1. Snimanje filmova (igranih, reklamnih, dokumentarnih i dr.), zvučnih zapisa i fotografisanje u komercijalne svrhe

5.1.1. Pravna i fizička lica koja snimaju filmove: – Igrani film – Dokumentarni film – Reklamni film

po započetom danu snimanja

12.500 5000 20.000

5.1.2. Pravna i fizička lica koja fotografišu

po započetom danu fotografisanja

Ugovor
ili 2.000

5.1.3. Pravna i fizička lica koja snimaju zvučne zapise

po započetom danu snimanja

Ugovor
ili 2.000

6. KORIŠĆENJE FLORE I FAUNE I DRUGE DELATNOSTI

6.1. Sakupljanje gljiva, lekovitog i jestivog bilja, šumskih plodova , lov životinja i košenje trske

6.1.1. Fizička lica koja vrše sakupljanje, odnosno, branje na zaštićenom području

po sakupljaču/godišnje

1.800

po sakupljaču/dnevno

80

6.1.2. Pravna lica koja vrše otkup 6.1.3. Korišćenje trske

6.1.4. Košenje livada 6.1.5. Lov divljači

po otkupljenom kilogramu dnevna naknada ugovoreni period – snop godišnja naknada po aru godišnja naknada po lovcu dnevna dozvola po lovcu

15 240 20 200 3.200 225

II KORIŠĆENJE POSEBNO UREĐENIH ILI POGODNIH TERENA ZA POJEDINE NAMENE KORIŠĆENJA

7. ODMOR, SPORT I REKREACIJA

7.2. Tereni na kojima se održavaju sportske, turističke i kulturne manifestacije (samo u režimu zaštite III stepena)

7.2.1 Organizator manifestacije (sakupljanje bilja i plodova, kosidba, lov, kulturni događaj, praznik i dr.)

po događaju, odnosno manifestaciji/dnevno

12.000

7.3. Uređeni parkinzi na zemljištu izvan javnog puta

7.3.1. Vlasnik ili korisnik parkinga

po m2 površine parkinga/godišnje

30

8. POSTAVLJANJE REKLAMA

8.1. Reklamne i informativne oznake, postavljene na zaštićenom području,
osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacije

8.1.1. Vlasnik oznake table, reklame,panoa i druge oznake 8.1.2. Bilborda

po m2 površine po m2 površine

15.00035.000

9. PORODIČNI OBJEKTI ZA ODMOR

9.1. Vlasnici vikendica, vila i drugih porodičnih objekta za odmor

po m2 podne površine
objekta/godišnje

120

9.2. Vlasnici ili korisnici salaša

po m2 podne površine objekta/godišnje

50

III KORIŠĆENJE IMENA I ZNAKA REZERVATA

10. KORIŠĆENJE IMENA I ZNAKA

10.1. Korišćenje imena i znaka zaštićenog područja u poslovnom imenu pravnog lica i preduzetnika, na memorandumu i drugom dokumentu, na oznaci proizvoda i na reklamnim materijalima

10.1.1. Pravno lice ili preduzetnik koji koristi ime ili znak

Sporazumno po ugovoru – u slučaju nesaglasnosti volja 1% godišnjeg iznosa ukupnog prihoda ostvarenog korišćenjem imena i znaka

IV KORIŠĆENJE USLUGA DRUŠTVA

11. USLUGE PREZENTACIJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

11.1. Vođenje posetilaca radi razgledanja i fotografisanja zaštićenog područja

12.1.1. Posetilac, odnosno pojedinac ili organizator putovanja: Upravljač naznačava turu, način pristupa, trajanje i dr.

– do 10 posetilaca, po posetiocu

150

– preko 10 posetilaca, po posetiocu

100

11.2. Organizovanje edukacije u prirodi, piknika, izleta, manifestacija, sportskih takmičenja (samo u režimu zaštite III stepena)

11.2.1. Učesnik aktivnosti za prepoznavanje šumskih plodova, lekovitog bilja, ptica i drugih prirodnih i kulturnih vrednosti

po učesniku/dnevno

100

11.2.2. Učesnik piknika i izleta

po učesniku/dnevno

100

11.2.3. Učesnik sportskih takmičenja i takmičenja u orijentaciji u prirodi

po učesniku/dnevno

100

12. USLUGE KORIŠĆENJA PARKINGA I DRUGIH UREĐENIH POVRŠINA

12.1. Korišćenje parkinga i drugih uređenih površina na kojima je nosilac prava korišćenja Upravljač zaštićenog područja

12.1.1. Korisnik usluge parkiranja

po vozilu/dnevno

100

13. USLUGE IZNAJMLJIVANJA SREDSTAVA I OPREME

13.1. Iznajmljivanje motornih vozila, bicikala, drugih sredstava i opreme

– terensko vozilo sa vozačem

po vozilu/dnevno

200

– bicikl

po vozilu/dnevno

50

po vozilu/sedmično

250

V ULAZAK I POSETA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

14. ULAZAK I BORAVAK U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, ULAZAK U DELOVE I OBJEKTE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

14.1. Ulazak i boravak u zaštićenom području

14.1.1. Registrovani posetilac

punoletni posetilac /dnevno

100

14.1.2. Registrovani posetilac

deca od 8 do 18 godina/dnevno

50

14.2. Ulazak u zaštićeno područje i njegove delove

14.2.1. Posetilac ili organizator putovanja/posete za ulazak i razgledanje zaštićenog područja

za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu

150

za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu

100

Član 5.

Naknadu za sakupljanje i otkup gljiva i lekovitog bilja ne plaćaju vlasnici zemljišta, kada obavljaju delatnost na svom zemljištu za sopstvene potrebe.


Član 6.

Naknade koje se utvrđuju na godišnjem nivou obračunavaju se tromesečno, najkasnije 15 dana po isteku tromesečja i naplaćuju se na osnovu ispostavljene fakture u zakonskom roku.

Naknade koje se utvrđuju na osnovu količina obračunavaju se mesečno i plaćaju po ispostavljenoj fakturi najkasnije do 10. u tekućem za prethodni mesec, na osnovu podataka o količini (eksploatisana sirovina i dr.) koju dostavlja korisnik.

Naknade koje se obračunavaju dnevno, plaćaju se Čuvaru zaštićenog područja ili drugom ovlašćenom licu prodajom ulaznice (karte, vinjete i dr.) ili izdavanjem računa. Izvršni odbor Društva za zaštitu životne sredineOkanjˮ– Elemir bliže će propisati način naplate naknade za ulazak u zaštićeno područje.

Način i rok plaćanja naknade za sezonske i privremene aktivnosti iz tabele navedene u članu 4. ove Odluke, određuju se prilikom zaključivanja ugovora ili izdavanja određenog odobrenja.


Član 7.

Naknade utvrđene ovom Odlukom uplaćuju se na poseban račun Društva, a sredstva ostvarena od naknada po ovoj Odluci koriste se za zaštitu, razvoj i unapređenje Rezervata i na iste se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti prirode.


Član 8.

Od obaveza plaćanja naknade, utvrđene ovom Odlukom , na osnovu člana 109. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara , oslobađa se:

Lokalno stanovništvo, zaposleni radnici Upravljača, fizička lica koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u Rezervatu, deca predškolskog uzrasta i lica sa invaliditetom i posebnim potrebama.

Naknada se umanjuje za 50% za: učenike, studente i penzionere.

Korisnici kod kojih su , zbog elementarnih nepogoda ili drugih opravdanih razloga, bitno otežani uslovi rada i poslovanja.

Odluke iz stava 2 ovog člana donosi Izvršni odbor Društva za zaštitu životne sredineOkanjˮ– Elemir.


Član 9.

Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Predsednik Izvršnog odbora

Dušan Subotin